2024.05.28. - Emil, Csanád

Állatvédelmi bírság (k.r.)

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
az állatvédelmi bírságról

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés

Adó 1% felajánlás Állatvédelemre!

Adóbevalláskor 1%-hoz az adószám: 18464654-1-06

1. § Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését, vagy hatósági határozat elõírását megsérti - magatartásának súlyához, ismétlõdéséhez igazodó - állatvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) köteles fizetni.

2. § A bírság összege ötezer forintról százötvenezer forintig terjedhet.

3. § (1) A bírságot feladatkörében
a) a települési, fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje,
b) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve, valamint
c) a természetvédelmi hatóság
szabja ki.
(2) A bírság kiszabását állatvédelmi szervezet is kezdeményezheti.

4. § Állatvédelmi bírság kiszabható azzal szemben, aki
a) az Ávt. 2. §-ában felsorolt állatok valamelyikének szükségtelenül jelentõs fájdalmat, tartós szenvedést, testi károsodást okoz,
b) a felügyelete alatt álló állat tartási, takarmányozási, illetve ivóvíz igényének rendszeres kielégítésérõl nem gondoskodik,
c) az állat biztonságos elhelyezésérõl, szökésének megakadályozásáról és ellenõrzésérõl nem gondoskodik,
d) a veszélyes állatok tartásának engedélyezésére, illetve tartására vonatkozó elõírásokat megszegi,
e) engedély nélküli állatkereskedést folytat,
f) az állat egészségét veszélyeztetõ ajzó-, illetve doppingszert alkalmaz verseny vagy kiállítás alkalmával,
g) cirkuszi mutatvány vagy oktatás céljából végzett idomítás során állatkínzó módszert vagy eszközt alkalmaz,
h) engedély nélkül, illetve az abban foglaltakról eltérõ módon végez állatkísérletet,
i) az állat életét indokolatlanul kioltja,
j) a felügyelete alatt álló állat ápolási és higiéniai szükségleteinek kielégítésérõl nem gondoskodik,
k) az állat mozgásigényét kellõen kielégítõ szabad mozgáslehetõségérõl nem, vagy nem szakszerûen gondoskodik,
l) a mûködési engedélyhez kötött állattartási módok (foglalkozásszerû eb- és macskatenyésztés, állatmenhely, állatpanzió, lovaglóiskola, prémes állattenyésztés) bevezetéséhez nem szerzi be a hatósági engedélyt,
m) az állat állat-egészségügyi ellenõrzését és ellátását elmulasztja, vagy
n) az állatkísérletek során a kötelezõen elõírt adatszolgáltatást nem, vagy hiányosan teljesíti,
o) az állatok szállításával kapcsolatban elõírt állatvédelmi követelményeket nem, vagy nem megfelelõen teljesíti,
p) a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályait nem, vagy nem megfelelõen teljesíti,
q) a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályait nem, vagy nem megfelelõen teljesíti,
r) állatkertben vagy állatotthonban tartott állat vonatkozásában az elõírt állatvédelmi követelményeket nem, vagy nem megfelelõen teljesíti,
s) cirkuszi menazsériában, illetve vándorló cirkuszban tartott állat vonatkozásában az elõírt állatvédelmi követelményeket nem, vagy nem megfelelõen teljesíti,
t) az ember környezetében tartott, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagy, illetõleg állatot elûz, elhagy vagy kitesz,
u) macska (Felis silvestris), illetve kutya (Canis lupus familiaris) prémjét, valamint az ilyen prémet tartalmazó terméket forgalomba hozza, értékesítés céljából tartja, értékesítésre felajánlja vagy terjeszti, vagy azt az Európai Gazdasági Térség területére behozza, illetve onnan kiviszi, kivéve, ha az valamely közösségi jogi aktus alapján oktatási vagy preparálási célból engedélyezett,
v) állatvédelmi jogszabály egyéb elõírását megszegi.

5. § A bírság az azt kiszabó szerv [3. § (1) bek.] bevételét képezi, amelyet kizárólag az állatvédelemmel kapcsolatos kiadási többletének fedezeteként lehet felhasználni. Az állatvédelmi bírságból befolyt összeget elkülönítetten és ellenõrizhetõen kell kezelni.

6. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történõ behozatalának, illetve onnan történõ kivitelének tilalmáról szóló 2007. december 11-i, 1523/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2008. augusztus 22-tõl hatályos szöveg)
Kutyaotthon adó 1% támogatása

Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra