2022.12.01. - Elza

10/1999. (I. 27.) FVM rendelet az Állatvédelmi Tanácsadó Testületrõl

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következõket rendelem el:
adó 1% állatvédő kutya, cica örökbefogadás állatmentés

Adó 1% felajánlás Állatvédelemre!

Adóbevalláskor 1%-hoz az adószám: 18464654-1-06

1. § A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának elõsegítésére Állatvédelmi Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Tanácsadó Testületet) hoz létre.

2. § (1) A miniszter a Tanácsadó Testületben való részvételre felkéri

a) a környezetvédelmi miniszter,

b) az egészségügyi miniszter,

c) a gazdasági miniszter,

d) az oktatási miniszter,

e) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) elnöke,

f) az állatorvostudományi egyetem rektora,

g) az agrártudományi egyetemek rektorai,

h) az orvostudományi egyetemek rektorai,

i) a tudományegyetemek rektorai,

j) a Magyar Állatorvosi Kamara,

k) a Magyar Állattenyésztõk Szövetsége,

l) a laboratóriumi állattenyésztõk szervezete,

m) a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Gyógyszergyártók Szövetsége), valamint

n) a bejegyzett országos állatvédõ szervezetek

által e tisztségre jelölt személyeket.

(2) A Tanácsadó Testület tagja - a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében - a miniszter által e tisztségre kinevezett köztisztviselõ.

(3) Az a)-d) pontban felsorolt szervek, valamint az f)-l) pontban megjelölt szervezetek egy-egy fõt, az Akadémia három fõt, a Gyógyszergyártók Szövetsége három fõt delegál a Tanácsadó Testületbe.

(4) A bejegyzett országos állatvédõ szervezetek - az általuk meghatározott módon - a Tanácsadó Testületbe együttesen három fõt választanak, és delegálnak.

3. § (1) A Tanácsadó Testület az állatkísérletekkel kapcsolatos feladatok véleményezésére kilenctagú Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot (a továbbiakban: Etikai Tanács) választ saját tagjai sorából.

(2) Az Etikai Tanács tagja az élettudományokban szerzett felsõfokú diplomával rendelkezõ személy lehet.

(3) Az Etikai Tanács elnökét saját tagjai közül választja, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a miniszter hagy jóvá.

4. § (1) A Tanácsadó Testület feladata az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok elõsegítése, valamint az állatvédelem szerepének és jelentõségének terjesztése.

(2) A Tanácsadó Testület évente négyszer ülésezik.

5. § (1) Az Etikai Tanács véleményezi

a) az állatkísérletek engedélyezése iránt benyújtott kérelmeket,

b) az engedélyezett állatfajoktól eltérõ fajú állatok kísérletre való felhasználásának engedélyezését,

c) a különösen nagy fájdalommal járó kísérleteket, valamint

d) a külön jogszabályban meghatározott egyes állatfajok felhasználása iránti kérelmeket, amennyiben azok nem regisztrált tenyészetbõl vagy beszállítótól származnak.

(2) Az Etikai Tanács üléseit a szükséghez képest tartja oly módon, hogy az (1) bekezdésben megjelölt kérelmek kellõ idõben elbírálhatóak legyenek.

(3) Az Etikai Tanács mûködésérõl évente beszámol a Tanácsadó Testületnek.

6. § (1) A Tanácsadó Testület és az Etikai Tanács mûködésének feltételeirõl a miniszter gondoskodik.

(2) Az Etikai Tanács különösen indokolt esetben külsõ szakértõt vehet igénybe.

(3) Az Etikai Tanács tagjait, valamint a külsõ szakértõket a tudomásukra jutott kutatási, tudományos, illetve gyártási titoknak minõsülõ adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

7. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.
Kutyaotthon adó 1% támogatása

Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra